Облік витрат на продаж. Аналітичний облік за рахунком 44

Одним з ключових показників при аналізі фінансово-господарської діяльності торгового підприємства виступає величина витрат на продаж. Ними є витрати, пов`язані зі створенням і реалізацією виробів. Розглянемо далі, як здійснюється облік витрат на продаж.

Відео: Витрати на ПРОДАЖУ облік на рахунку 44

облік витрат на продаж

Фінансовий облік: значення

Сьогодні управління витратами виступає в якості однієї з основних завдань підприємства. Її реалізація залежить головним чином від організації бухобліку. Це обумовлюється тим, що саме в звітності узагальнюється велика частина відомостей про витрати, необхідних для прийняття правильних рішень. Одним з ключових напрямків в управлінській діяльності виступає облік і аналіз витрат на продаж. Оцінка витрат дозволяє визначити їх доцільність і ефективність, перевірити якісні характеристики роботи, планувати прибуток, встановити ціни і так далі.

характеристика витрат

До витрат на продаж можна відносити витрати, які пов`язані з реалізацією виробів, оплачувані постачальником, а також беруть участь в утворенні собівартості. Звернемося до закону. За 252-й статті НК витратами є економічно обґрунтовані показники, виражені в грошових коштах і підтверджені документально. Витратами будуть вважатися будь-які витрати, якщо вони зроблені для ведення діяльності, метою якої є отримання прибутку. Залежно від напрямку роботи підприємства витрати поділяються на кілька категорій. Зокрема виділяють витрати на виробництво, продаж і позареалізаційні витрати.

облік витрат на продаж продукції

Відображення в звітності

Для узагальнення відомостей існує спеціальний рахунок обліку витрат на продаж. На ньому може відображатися інформація про витрати:

 1. На транспортування виробів.
 2. Оплату праці.
 3. Оренду.
 4. Зміст споруд, приміщень, будівель, інвентарю.
 5. Зберігання та доопрацювання виробів.
 6. Рекламу.
 7. Представницькі та інші аналогічні послуги.

Всі зазначені витрати переносять на рахунок 44. До нього можуть відкриватися додаткові статті. Відзначимо деякі з них:

 • 44.1 - субрахунок, призначений для узагальнення інформації про комерційні витрати, які не мають прямого зв`язку з операціями з продажу продукції.
 • 44.2 - стаття, яка створюється для збору даних про витрати, що стосуються процесу реалізації. Зокрема мова йде про витрати на зарплату, соціальні виплати, амортизаційні відрахування та ін.
 • 44.3 - субрахунок, на якому враховуються суми, списані на собівартість. Ця стаття необхідна при застосуванні методу часткового розподілу.

Всі ці субрахунка відносяться до першого рівня. При необхідності бухгалтер може відкрити додаткові статті. Субрахунки другого рівня забезпечують більш детальне відображення деяких видів витрат.

бухгалтерський облік витрат на продаж

специфіка списання

На рахунок 44 (в дебет) переносяться суми проведених підприємством витрат, пов`язані з реалізацією робіт, виробів, послуг. Їх списання здійснюється на Д-т рах. 90. Якщо воно часткове, то на підприємствах, що ведуть торговельну діяльність, розподілу підлягають витрати на транспортування. Всі інші витрати, що стосуються реалізації, щомісяця відносяться на собівартість проданої продукції. На підприємствах, що здійснюють заготівлю та переробку сільськогосподарських виробів, облік витрат на продаж включає в себе узагальнення відомостей щодо витрат:

 1. На утримання спеціалізованих пунктів, а також худоби та птиці на базах.
 2. Общезаготовітельние витрати.
 3. Інші витрати.

При часткове списання розподілу підлягають також:

 1. На підприємствах, які ведуть промислову та іншу виробничу діяльність, - витрати на транспортування і упаковку.
 2. В організаціях, що здійснюють переробку / заготівлю сільськогосподарської продукції, - в дебет рах. 15 або 11 (витрати на підготовку сировини і худоби / птиці відповідно).

облік витрат на продаж товарів

нюанс

В інструкції з використання плану рахунків бухгалтерського обліку вказується, що на підприємствах роздрібної торгівлі, які обліковують товари за реалізаційних цін, по К-ту рах. 90 показують продажну вартість виробів. З ним кореспондують статті, на яких узагальнюється інформація про грошові кошти та розрахунках. За дебетом рах. 90 відображається облікова вартість товарів. З ним кореспондує рах. 41. При цьому одночасно здійснюється сторнування сум знижок, які відносяться до реалізованих виробів. Кореспондуючих рахунком є тут рах. 41.

складові витрат

Здійснюючи облік витрат на продаж, необхідно брати до уваги перелік елементів витрат. У ПБУ 10/99, а також в положенні про склад витрат вказуються такі компоненти:

 1. Матеріальні витрати.
 2. Витрати на зарплату.
 3. Відрахування на соцпотреби.
 4. Амортизація.
 5. Інші витрати.

З метою управління організовується облік витрат за статтями. Перелік останніх встановлюється підприємством самостійно. облік і аналіз витрат на продаж

Оплата праці

Як вважають деякі експерти, здійснюючи облік витрат на продаж, фахівцям слід приділяти особливу увагу витратам на зарплату. Це обумовлюється неоднорідністю даних витрат. Оплата праці розділяється:

 1. На види - додаткова і основна.
 2. Елементи - відрядна, погодинна, премії, відшкодування простоїв і так далі.

Крім цього, зарплата залежить від складу персоналу. Співробітники можуть працювати штатно, за сумісництвом, за договорами підряду. Також існує поділ на категорії: робітники, службовці.

Класифікація витрат

Поділ проводиться в залежності від методу включення витрат в собівартість. Прямими вважаються витрати, які можна віднести на конкретний тип виробів відразу відповідно до первинною документацією. Непрямі витрати розподіляються за обраною на підприємстві методикою. За 318-й статті НК організація самостійно класифікує витрати. Вигідно визнавати всі витрати непрямими. У цьому випадку буде вироблено одноразове списання суми при розрахунку податку. Здійснюючи бухгалтерський облік витрат на продаж, фахівці використовують їх класифікацію для планування і прийняття рішень. Вона передбачає поділ на релевантні (ті, які приймаються в розрахунок) і іррелевантние. Дана класифікація необхідна для визначення реалізаційної ціни, прийняття рішень про збільшення обсягу продажу, розформування ринкового сегменту.

облік витрат на продаж готової продукції

Постійні і змінні витрати

Це поділ має особливе значення. В його основі лежить поведінка витрат - характер їх зміни в залежності від інтенсивності ділової активності. Постійні витрати в своїй сумі незмінні. Їх показник не залежить від рівня активності. Постійні витрати поділяють на 3 категорії:

 1. Повністю незмінні. Вони можливі навіть в тому випадку, коли підприємство не здійснює діяльність. Наприклад, це може бути орендна плата.
 2. Постійні витрати для забезпечення діяльності. Вони здійснюються тільки в процесі роботи підприємства. Наприклад, до них можна віднести оплату електроенергії, зарплату персоналу.
 3. Умовно-постійні витрати. Вони не змінюються до досягнення певного реалізаційної обсягу. Зміна відбувається в тому випадку, якщо підприємство починає закуповувати нове обладнання, споруджувати цеху та ін.

Змінні витрати змінюються пропорційно інтенсивності ділової активності. Однак при їх розрахунку на одиницю виробу вони будуть постійними. Прямі витрати завжди відносяться до змінних. Здійснюючи облік витрат на продаж, можна відзначити, що витрати на складування виробів, упаковку змінюються при зменшенні / збільшенні реалізаційної обсягу. Відповідно, частина комерційних витрат можна також класифікувати як змінні.

облік витрат на продаж фінансовий облік

розподіл витрат

Якщо в організації облік витрат на продаж готової продукції здійснюється з віднесенням їх до категорії постійних, то після закінчення звітного періоду вони повністю списуються на рах. 90. Розподіл витрат між видами виробів, послуг, робіт провадиться пропорційно:

 1. Реалізаційна обсягом.
 2. Вартості проданих товарів.
 3. Доходу від реалізації.

Якщо, здійснюючи облік витрат на продаж товарів, фахівці зробили часткове списання, то, як вище було сказано, розподіляються витрати на транспортування і упаковку. Ці витрати прямим методом включаються в собівартість відповідних категорій виробів. Якщо це неможливо зробити, то витрати можна розподілити між деякими видами проданої продукції пропорційно собівартості, обсягів або виручці.

Транспортні витрати

Послуги з перевезення, що надаються посередником, відносять на субрахунок 44.2. По завершенні звітного періоду стаття закривається. При неповної реалізації виробів транспортні витрати списують частково. Для визначення суми потрібно виявити величину витрат на залишкову продукцію. Це робиться так:

 1. Розраховується сума транспортних витрат, яка припадає на залишок товару на початок і закінчення періоду (Р тр. Тек. + Р тр. Н.).
 2. Визначається показник реалізованих і залишкових виробів в звітному місяці.
 3. Розраховується середній відсоток витрат на перевезення до загальної вартості товару - співвідношення першого показника до другого.
 4. Суму залишку виробів на кінець місяця множать на%.
 5. Визначається сума до списання.

Зазначені пункти можна об`єднати в формулу:

Відео: План рахунків

РТР. к = Сктов х ((РТР. тек. + РТР. н.): (Сктов + ОБКП)), в якій:

 • кінцеве сальдо по рах. 41 (ціна нереалізованих виробів) - Сктов;
 • поточні витрати на транспортування в звітному періоді - РТР. тек .;
 • розмір витрат на перевезення, що припадають на залишок продукції на початок місяця, - РТР. н .;
 • обороти по К-ту рах. 90 (обсяг реалізованих виробів) - ОБКП.

Відео: Облік витрат по послугах. Урок 2. Відображення операцій (з теми №17 Повного курсу 1С: Бухгалтерія 8)

Решта витрати переносять в Д-т рах. 90. Витрати по транспортним послугам, наданим посередниками, які припадають на нереалізовані вироби, залишаються на 44-му рахунку. Вони переносяться на наступний період.

додатково

Для забезпечення ефективного управління, на думку ряду експертів, доцільно вести облік витрат на продаж продукції за центрами відповідальності. Це дозволить організації перетворити всю систему звітності таким чином, щоб доходи і витрати акумулювалися і відбивалися в документації на певних рівнях. Іншими словами, кожна структурна одиниця буде обтяжена тільки тими витратами та надходженнями, які вона контролює і за які відповідає.

Поділися в соц мережах:
Оцініть статтю:


Відгуки та коментарі

Залиш коментар
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі повідомлення
» » » Облік витрат на продаж. Аналітичний облік за рахунком 44